อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต (Metaverse)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต (Metaverse)

        อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะครูสังกัดกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 ค่ายพระมงกุฎเกล้า เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีจักรวาลนฤมิต (Metaverse) ระหว่างวันที่ 9 – 10มีนาคม 2567 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        โดยมีเป้าหมายเพื่อให้คณะครูที่เข้ารับการอบรมนำทักษะและความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และยังมีการบูรณาการศาสตร์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับศาสตร์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เกิดความทันสมัย สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกัน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี