“Learning with iPad” สำหรับการเรียนการสอนเบื้องต้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร "Learning with iPad สำหรับการเรียนการสอนเบื้องต้น" ให้กับอาจารย์และผู้สนใจ

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยกรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับบริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร “Learning with iPad สำหรับการเรียนการสอนเบื้องต้น” ให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 30 คน เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องบรรณราช 2 ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีของ Apple ในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน เกิดความรู้และทักษะจากการนำเทคโนโลยีไปใช้ได้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้เรียนได้ แบ่งปันและส่งเสริมการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้ความรู้ในเรื่อง Tips & Trick การใช้งาน iPad ให้เต็มประสิทธิภาพ และ Application พื้นฐานที่ช่วยให้การออกแบบการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี