ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ก่อนออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รหัส 63 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาชีพครูนำความรู้หลังการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาวิเคราะห์ ถอดองค์ความรู้ อีกทั้งรับความรู้เพื่อให้สามารถออกไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งตามโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อเปิดเวทีให้นักศึกษาได้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ของโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลังจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพเสร็จสิ้น
            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มาพูดคุย แลกเปลี่ยนถึงแนวทางการสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู การเตรียมความพร้อมก่อนสอบบรรจุข้าราชการครู การปฏิบัติตนในฐานะครูผู้ช่วยหรือครูอัตราจ้าง และการพัฒนาตนเองในสานงานวิชาชีพครู เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาด้านวิชาชีพต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี