การวิจัยการพัฒนาระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครู

โครงการการวิจัยการพัฒนาระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครู
ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ และอาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโครงการการวิจัยการพัฒนาระบบขับเคลื่อนกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบมราชูปถัมภ์ เพื่อดำเนินการพัฒนากรอบสมรรถนะนักศึกษาครู 17 สมรรถนะ (PTRU Model) กรอบสมรรถนะอาจารย์ รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี