มรภ.เพชรบุรี ร่วมกับ สสวท. จับมือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

             วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำโดยรองศาสตราจารย์ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

             โดยมีสาระสำคัญคือการสนับสนุนการสร้างหลักสูตรในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู เพื่อจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะในการนำมาใช้กับโรงเรียนในพื้นที่ สร้างผู้เรียนที่มีสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ ตลอดจนอุปกรณ์และสถานที่ในการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนรู้ และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และนักศึกษาวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะและเจตคติต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี