ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiJob670313-1