ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินทักษะ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiJob670314-1