ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕’๖๗ บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานชั่วคราว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiJob670314-2