การประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

การประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมโรงเรียนเครือขายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทายาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศเข้าร่วม

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ เผยว่า “ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ตระหนักในความสำคัญของการผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อผลิต ครูดี ครูเก่ง ครูนวัตกร ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ครูเพชรนวัตกร” ให้แก่โรงเรียน โดยมีกระบวนการสำคัญในการดำเนินงานคือ การให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง และทบทวนการปฏิบัติ เพื่อหาข้อบกพร่องสำหรับการแก้ไขได้ตรงประเด็น  โดยเฉพาะนักศึกษาครูที่ต้องมีองค์ความรู้ และเทคนิคการสอน จึงดำเนินโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน 4 กิจกรรม คือ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาครู การประชุมโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาวิชาชีพครู และการพัฒนาระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีครู”

           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความเข้าใจต่อระเบียบ วิธีการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู โดยสร้างความเข้าใจในเรื่องความจำเป็นของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แนวทางและกำหนดการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี