มรภ.เพชรบุรี เตรียมเปิดให้บริการ The PBRU Heritage

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมเปิดให้บริการ The PBRU Heritage
อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในช่วงเดือนสิงหาคม นี้

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคุณปิยะมาน เตชะไพบูลย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (The PBRU Heritage) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

            โอกาสนี้ อาจารย์เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการพัฒนา ได้นำเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการมี 5 ชั้น ให้บริการทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว แบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนจัดเลี้ยง ส่วนบริการและส่วนโรงแรม ที่มีห้องพักจำนวน 57 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องจัดเลี้ยง 2 ห้อง ไว้รองรับผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงเดือนสิงหาคม นี้

         ทั้งนี้ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (The PBRU Heritage) นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังจะใช้เป็นสถานที่ในการฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา เช่น สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการบัญชี ตลอดจนสาขาวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักศึกษานำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างทักษะและพื้นฐานที่ดีให้นักศึกษาก่อนออกไปประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี