คณะครุศาสตร์จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

    วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ก่อนที่นายกสโมสรนักศึกษาปัจจุบันจะหมดวาระในวันที่ 30 เมษายน นี้ โดยมีอาจารย์ ดร.คมชนัญ โวหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กำกับดูแลการเลือกตั้ง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส        

     การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้สมัครจำนวน 3 คน มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 265 คน โดยหลังจากปิดหีบเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับคะแนนการเลือกตั้งสูงสุด ได้แก่ นายวิศรุต สีศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเลือกด้วยคะแนน 99 คะแนน เป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 และจะเริ่มดำรงตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 – 30 เมษายน 2568

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี