สำนักวิทยบริการฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รร.บ้านหนองเสือ จ.ประจวบฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จากโรงเรียนบ้านหนองเสือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร์จารย์ตวงสิทธิ์ สนขำ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสือ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เมื่อวันก่อนนี้

            โอกาสนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสือได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี ประกอบด้วย หอเกียรติภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ห้องรอยเสด็จฯ เพชรบุรี ห้องเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศ์ ห้องราชภัฏน้อมนำแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนา โดยมีบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียนได้รับทราบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รวมถึงบูรณาการความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและในชีวิตประจำวันต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี