ประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (miniTREC-17)

            วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีช ฟร้อนท์ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย  โรยนรินทร์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฏ์  มณีโชติ นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ในการเสวนาวิชาการทิศทางพลังงานชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีนายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการสังกัดกระทรงพลังงาน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่ว

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล  สกุลพงษ์มาลี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนจัดกิจกรรมการเสวนาในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้การประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 (miniTREC-17) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและชุมชนนำไปสู่การต่อยอดแนวทางการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ประกอบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีภารกิจในการให้บริการ วิชาการ วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน”ซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาเสวนาในหัวข้อทิศทางพลังงานชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เชิงวิชาการของนักศึกษาและคณาจารย์ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวทางในการต่อยอดการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

            นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ระบบยานยนต์ ไฟฟ้า ระบบประจุพลังงานและศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่สนใจ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี