ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา มรภ. และ มทร. ทั่วประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

            อาจารย์ ดร.เมธาวิน  สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านกิจการนักศึกษาและการสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย นายหยาดเพชร  พลอยดีเลิศ นายโสภณ  เกตุแก้วและนายธนวัฒน์  บวงสรวง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

           ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ความท้าทายในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน” การเสวนาหัวข้อ “ความเหมือน: ความต่าง การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน การบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดการส่งเสริม Future Skills ด้วย Growth Mindset เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษารวมถึงการนำเสนอนิทรรศการและบทความวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

#กุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี