ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์
และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ

          วันที่ 18 มีนาคม 2567ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

            ก่อนการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ประกอบด้วย

  1. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลเหรียญเงินในการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventor Awards 2024 (I-New Gen Award 2024) ระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายธนกฤต ม่วงทอง นายดนัย  สืบเทศ นายภูมิวัฒน์ เจริญแสง นางสาวธัญญารัตน์ สาระเห็ด และนางสาวปิยาภรณ์ คำชัย โดยมีอาจารย์ ดร.พิศิษฐ์  เฮงจินดาสิริณัท อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เป็นอาจารย์ปรึกษา

  2. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านต่าง ๆในเวทีระดับชาติ ประกอบด้วย

           2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ได้รับรางวัล “ราชภัฏคุณากร” รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น และประเทศชาติในด้านศิลปวัฒนธรรม จากสภาศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย

           2.2 นายพงศธร ยิ้มรอด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทเดี่ยวระนาดเอก ระดับอุดมศึกษาเพลงบรรทมไพร สามชั้น ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติประจำปี 2567 เนื่องในวันคล้ายวันพิลาลัยสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีอาจารย์ปราชญา สายสุข  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรผลงาน ขนมตาลที่มีส่วนผสมของแป้งจากข้าวไรซ์เบอรี่เพาะงอกและสารทดแทนความหวาน

4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม จากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

         4.1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาดีเด่น ประจำปี 2566จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทสไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        4.2 โรงเรียนบ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประเภทผู้บริหารและนักเรียน ประจำปี 2566 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทสไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        4.3 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก จังหวัดเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประเภทผู้บริหารและนักเรียน ประจำปี 2566 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       4.4 โรงเรียนบ้านหุบกะพงจังหวัดเพชรบุรี ได้รับประกาศเกียรติคุณ เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน

  1. สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ดำเนินการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย 8 ห้องปฏิบัติการ และเข้ารับการตรวจประเมินและจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในระดับที่สูงขึ้น 3 ห้องปฏิบัติการ ผลการตรวจประเมินและจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการพบว่า ห้องปฏิบัติการ Syndaver ห้องปฏิบัติการพยาบาลวิกฤต และห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ของศูนย์ Simulation and Innovation Resource Center of Phetchaburi ZSIRCOPX คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ได้รับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer Evaluation จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

           จากนั้น เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมบริการ เพื่อพลิกโฉมสถาบันการศึกษาตามนโยบาย Reinventing University พัฒนากำลังคน ตอบสนองการพัฒนาประเทศตามความต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งปฏิบัติการทางด้านนวัตกรรมอาหารและเกษตรมูลค่าสูง อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมใหม่

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี