ประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่ดำเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567 จำนวน 10 โครงการ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม SU 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

           โอกาสนี้ ได้มีการชี้แจงแนวทางในการทำงานที่เริ่มตั้งแต่การเปิดที่ประชาคมเพื่อนำปัญหาหรือความต้องการของชุมชนมาจัดทำเป็นโครงการ ด้วยการใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและใช้แนวคิดหรือทฤษฎีในการแก้ไขปัญหา วางเป้าหมายให้มีความชัดเจน ก่นอที่จำงานร่วมกับชุมและเครือข่าย #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี