พัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดีโคกเศรษฐี

ประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดีโคกเศรษฐีและแหล่งเรียนรู้วนอุทยานเขานางพันธุรัตฯ ภายใต้ความต้องการของชุมชนและสังคม

              วันที่ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชภัฏสภา ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดีโคกเศรษฐีและแหล่งเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานเขานางพันธุรัต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี โดยนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ภาคีเครือข่าย 26 หน่วยงานในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา วัดและชุมชน ได้ระดมความคิดในการหาแนวทางพัฒนาพื้นที่โดยรอบวนอุทยานเขานางพันธุรัตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดำเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทวารวดีโคกเศรษฐี ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในอำเภอชะอำ และส่งเสริมศักยภาพพร้อมทั้งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมต่อการเจริญเติบโตของชุมชนและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมในจังหวัดเพชรบุรี 

            ในที่ประชุมได้มีการระดมความคิดเห็นในการพิจารณาโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุรัตฯ กิจกรรมปลูกต้นไม้เส้นทางไปสู่โบราณสถานเฉลิมพระเกียรติและการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชื่อมโยงหน่วยการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณารูปอบบกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในวนอุทยานเขานางพันธุรัต ประกอบด้วย การท่องเที่ยวที่เป็นกลางทางคาร์บอน การท่องเที่ยวเชิงครอบครัว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การท่องเที่ยวเชิงวรรณคดีและการท่องเที่ยวสายมูเตลู #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี