มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ “ราชพฤกษ์เกมส์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ “ราชพฤกษ์เกมส์”

 

คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ราชพฤกษ์เกมส์”โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

การจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตก 4 แห่ง จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยใช้กีฬาเป็นตัวกลาง ส่งเสริมให้บุคลากรรักการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรัก และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่จะก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ

การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีกีฬาที่ใช้ในการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอล  วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เซปัก ตะกร้อ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง ว่ายน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน

ส่วนเจ้าภาพกีฬา พ.จ.น.ก.บุคลากรสัมพันธ์ ครั้งต่อไป คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

#

รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี