การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง"

           อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างอัตลักษณ์ต้นแบบความซื่อสัตย์ไม่คดโกง” ให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุมสันต์ธรรมบำรุง ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความตระหนักในตนเองในการเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงในสาขาวิชาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก คุณอรจิรา ธาราวิวัฒน์ พนักงานธุรกิจสินเชื่อดูแลลูกค้ารายใหญ่ฝ่ายภาคตะวันตก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะและความรู้ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษา  

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี