คณะวิศวะฯ​ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.กำแพงเพชร

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

            วันที่ 16 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์เจิมธง ปรารถนารัก ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีพลังงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหน่วยงานที่มีความพร้อมเป็นแบบอย่างองค์กรบริหารจัดการที่ดีและดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี