ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดข้อบังคับ

ข้อบังคับ อุทธรณ์ร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) 2567