คณะพยาบาลศาสตร์ฯ แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเตรียมจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัย

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเตรียมจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัย

           วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร.สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าศึกษาดูงานการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี”

         โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย และนายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในการกล่าวให้การต้อนรับและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงาน เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนจัดตั้งศูนย์เด็กปฐมวัยของคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี