สภาคณาจารย์ฯ มรภ.เพชรบุรี ต้อนรับเครือข่ายระดมความคิดเห็นการบริหารงาน

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับภาคีเครือข่าย 3 มรภ. เพื่อระดมความคิดเห็นในเรื่องแนวทางการบริหารงานให้สอดคล้องกับที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.)

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร ให้การต้อนรับผู้แทนประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ อดีตประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณะทำงานประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กิจการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องการต่อยอดตามแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ภายใต้โครงการศึกษาดูงานแบบมีส่วนร่วม 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อการต่อยอดตามแนวทางการบริหารงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ประชุม ทปสท.

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี