คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เตรียมจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เตรียมจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณาจารย์และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ศิริ ทาโต คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับ

         สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิง ดร.ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งหลังจากนี้ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะนำแนวทางและการบริหารจัดการจากการศึกษาดูงานไปวางแผน เพื่อนำแนวคิดดังกล่าวไปวางแผนในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุของคณะ รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี