สำนักวิทยบริการฯ แลกเปลี่ยนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในการเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักงานสีเขียวและศูนย์นวัตกรรม

           อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยนางสาวจุฬาลักษณ์ บุญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร รองผู้อำนวยการฝ่ายห้องสมุดและบริการวิชาการ นางสาววรปภา เทศประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสารสนเทศและกิจการพิเศษ และ นายสุรนารถ สุพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว สำนักงานสีเขียวและงานศูนย์นวัตกรรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี