วิพากษ์งานวิจัยทางด้านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดหนมโหนด

สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา จัดการวิพากษ์งานวิจัยการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดหนมโหนด ขนมพื้นบ้านเมืองเพชร

            วันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการวิพากษ์งานวิจัยการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดหนมโหนด ณ ห้องประชุมร่มฉัตรบารมี อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สำราญรัตน ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วม

            การวิพากษ์งานวิจัยการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดหนมโหนด เป็นผลงานการวิจัย เรื่องนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดหนมโหนด โดยอาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา ที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมา กรรมวิธีการทำหนมโหนด ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้แนวคิดที่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ๆ แรกคือ ขั้นตอนการขึ้นตาบ เก็บลูกตาลก่อนที่จะนำมาสู่ขั้นตอนการทำน้ำตาลโตนด ช่วงที่ 2 ขั้นตอนการทำหนมโหนด และช่วงที่ 3 การนำเสนอผลิตภัณฑ์จากตาล เช่น ทลายตาล กระบอกใส่น้ำตาล ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดเพชรบุรี

            ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการนำเสนอการแสดงทางด้านนาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดหนมโหนด ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์  ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาจาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานการวิจัยให้มีความอ่อนช้อย สวยงาม สื่อถึงการทำหนมโหนดเมืองเพชรที่มีความชัดเจนมากขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี