คณะวิศวะฯ​ ต้อนรับคณะจาก มรภ.นครสวรรค์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน

          วันที่ 21 มีนาคม 2567 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เจิมธง ปรารถนารัก ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล อาจารย์ปองพล รักการงาน และอาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการเข้าเยี่ยมชม สถานนียานยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle Station ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน จุดประสงค์เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดของนักศึกษา ในการนำสิ่งที่ได้มาประยุกต์กับการเรียน และการประกอบอาชีพในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี