คณะ IT ลงพื้นที่พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชัน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เป็นฐานให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) เมื่อวันก่อนนี้

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีอาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.สุกัญชลิกา บุญมาธรรม อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ แขนงวิชาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมีเดีย และอาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี