คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ทคพย. ประจำปี 2567

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนการดำเนินงาน ทคพย.
ประจำปี 2567

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง ดร. สุพัตรา นุตรักษ์ รักษาราชการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มอบหมายให้อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงาน ทคพย. ประจำปี 2567

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี