การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล

pbru

การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน <br />ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)