ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1
อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

                        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม  ๒๕๖๗ นั้น

              การจ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล จำนวน 1 งาน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซาเวียร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 อาคารสุเมธตันติเวชกุล