การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้้าชั้น 7-8 อาคารวิทยาภิรมย์

pbru

การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น ๗-๘ อาคารวิทยาภิรมย์ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)