ประกาศ ผลการคัดเลือก รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiJob670329-3