คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กองพัฒนานักศึกษาต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมตาลโตนด อาคารสุเมธตันติเวชกุล กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ รักษาการหัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยอาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ได้นำบุคลากรและนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านวิศวกรสังคม  

โอกาสนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานด้านวิศวกรสังคม โดยได้มีการนำเสนอการดำเนินงานของศูนย์วิศวกรสังคมเกษตรพอเพียง วิทยาเขตโป่งสลอด การดำเนินงานของตลาดกะโหนดมาร์เก็ต ภายใต้บริษัทธุรกิจจำลอง ที่มีการนำกระบวนการวิศวกรสังคมเข้ามาใช้ในการทำงาน ซึ่งทีมผู้นำนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี