พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประชุมกลุ่มคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ในรูปแบบการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน OBE ตามข้อมูลเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมภาษณ์ ดังนี้

      1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

ดร.อุษา กองธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน (ร.ร.บ้านแหลมวิทยา)

ดร.พจนา ดอกตาลยงค์ ผู้ชำนาญ (สสวท.)

คุณอมรรัตน์ คันชั่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ (สพป.เพชรบุรีเขต 2)

คุณสุทธิกานต์ เลขาณุการ ครู ชำนาญการพิเศษ (ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี)

คุณศักดา จันทร์กลั่น ครู ชำนาญการพิเศษ (ร.ร.เบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี)

คุณเมธา ขันเงิน ครู ชำนาญการ (ร.ร.บ้านลาดวิทยา)

คุณพัชรี เพชรพูล ครู ชีววิทยา (ร.ร.ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี)

       โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ทั้งสิ้น 5 ประเด็น 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ทักษะ (Skills) 3) จริยธรรม (Ethics) 4) คุณลักษณะบุคคล (Characteristics) 5) วิธีการจัดการเรียนการสอน

         ในการนี้คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป