ปรับปรุงแนวทางการทำงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมปรับปรุงแนวทางการทำงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

วันที่ 27 มีนาคม  2567 ณ ห้องประชุม 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะ เข้าร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2566 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการดำเนินการในปีการศึกษา 2567และหารือแนวทางเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ฉบับปี 2561 ให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 #กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาละยราชภัฏเพชรบุรี