พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

กิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ผู้ช่วยศาตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และอาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ นำนักศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งมอบสื่อการสอนให้กับคณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง 7 ศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จำนวน 8 ฐาน 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี