คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ วัดนาพรม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร นำโดยอาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ร่วมออกบูธในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โอกาสนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมออกบูธให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในชุมชน เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของเกษตรกรในพื้นที่ 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี