การรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังและป้องกันภัยอันตรายอันอาจจะเกิดกับนักศึกษา บุคลากร คณาจารย์ และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ในประเด็นความเสี่ยงด้านความไม่ปลอดภัยในการใช้อาคาร สถานที่ทรัพย์สิน และสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมปฏิบัติตามช้อ ๓๖ แห่งช้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ

PhetchaburiSer670401-1