รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗

        ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๓๑(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๕  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  ดังไฟล์ที่แนบมานี้

ดาวน์โหลดประกาศ และใบสมัคร

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567