การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องทําแห้งแบบเยือกแข็ง จํานวน ๑ เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องทําแห้งแบบเยือกแข็ง จํานวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)