การเปิดเผยราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางชุดฝึกปฏิบัติการด้านความปลอดภัยการทํางานในอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)