การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแห่งอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับประเทศไทย
จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)