การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาทักษะการประกอบและสายไฟตู้ควบคุมอัตโนมัติ ในภาคอุตสาหกรรมสําหรับการปรับพื้นฐานด้านทักษะฝีมือ จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)