การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Smart and Digital Classroom จํานวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ Smart and Digital Classroom จํานวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)