การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจําลองการทํางานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดปฏิบัติการออกแบบและจําลองการทํางานของระบบยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมระบบการจัดการแบตเตอรี่เพื่อรองรับการจัดการรถไฟฟ้าแห่งอนาคต จํานวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)