สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กุมภาพันธ์ 2567

         ดาวน์โหลด >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567