สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีนาคม 2567

         ดาวน์โหลด >>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567

Summary-MAR-24