สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5ส
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 5 ส เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำนักงาน 5ส ของหน่วยงาน ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องบรรณราช 2 ชั้น 6 อาคารบรรณราชณครินทร์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการกล่าวมอบนโยบายสำนักงาน 5
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 

           โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมการทำงานในหน่วยงานให้มีสภาพแวดล้อมมที่ดี เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาดและปลอดภัย ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมการทำงานโดยการนำกิจกรรม 5ส ไปเป็นแนวทางการปรับปรุง พัฒนางานและบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

    ทั้งนี้ ได้มีการขี้แจงกระบวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสำนักงาน 5 ส โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วัตถุประสงค์และการเข้าร่วมโครงการ โดยอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และขั้นตอนการดำเนินโครงการสำนักงาน 5ส เกณฑ์มาตรฐานการตรวจสำนักงาน 5ส โดยอาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี