การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลางซื้อชุดทดสอบพฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพ จำนวน ๑ ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)